អំពីយើង

សៀមរាបសហភាពសហករណ៍កសិកម្ម (សរ៉ាអាក់) គឺជាចលនាសមូហភាពនៃសហករណ៍កសិករនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងគោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មានកសិកម្មបច្ចេកទេសទីផ្សារកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុច្បាប់ពាក់ព័ន្ធកសិកម្មគុណភាពនិងស្តង់ដារកសិកម្មសហគ្រាសកសិកម្មផលិតផលកសិកម្ម កែច្នៃផលិតភាពកសិកម្មនិងបង្កើនចំណូលសម្រាប់ជីវភាពនិងសេដ្ឋកិច្ច។ ការកែលំអរក្នុងចំណោមសមាជិកកសិករនៅខេត្តសៀមរាបសព្វថ្ងៃនេះមានសហករណ៍កសិកម្មចំនួនដប់ពីរជាសមាជិករបស់សឺរ៉ាក់មកពីគ្រប់ស្រុកខេត្តសៀមរាប។

អត្តសញ្ញាណរបស់យើង:

សហភាពកសិកម្មនៃអង្គរសហភាពសហជីពខេត្តសៀមរាប (SRAUAC) គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនមែនជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គោលបំណងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទេហើយមិនចូលរួមក្នុងនយោបាយណាមួយទេមិនប្រកាន់បក្សនយោបាយទេហើយមិនមែនជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់ផ្នែកនយោបាយណាមួយឡើយដោយអត្ថន័យណាមួយឡើយ។ មិនផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារៈការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សការគាំទ្រដល់គណបក្សនយោបាយបេក្ខជននយោបាយឬអ្នកគាំទ្រនយោបាយណាមួយ។ សហភាពសហករណ៍កសិកម្មអង្គរធ្វើសកម្មភាពតែមួយគត់ដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់លើសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសនិងទីផ្សារសម្រាប់សហករណ៍សមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្ត

ទស្សនវិស័យ​របស់​យេ​ី​ង:

សមាគមសហភាពកសិកម្មខេត្តសៀមរាប (SRAUAC) មានគោលបំណងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កសិករដែលជាសមាជិកនៃសហករណ៍តាមរយៈការពង្រឹងជំនាញកសិកម្មជំនាញកសិពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិស្វែងរកដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ការតស៊ូមតិនៅថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាដែលសហករណ៍កសិករជួបប្រទះដែលមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនបានដោយខ្លួនឯង។ SRAUAC ក៏មានចក្ខុវិស័យមួយផងដែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលភូមិមួយ (OVOP) នៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបង្កើតផលិតផលកសិកម្មថ្មីក្នុងចំណោមសហករណ៍សមាជិកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។

សសកសរអគឺនៅលើបេសកកម្ម

សមាគមសហភាពកសិកម្មខេត្តសៀមរាប(សសកសរអ)មានបេសកកម្មក្នុងការជួយសម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធម្ចាស់ជំនួយវិស័យឯកជនភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអតិថិជនដើម្បីជួយដល់សហករណ៍សមាជិកដើម្បីទទួលបាន ផលប្រយោជន៍បរិស្ថានវិទ្យាការចូលប្រើបច្ចេកវិទ្យាលទ្ធភាពទទួលបានទីផ្សារក្នុងវិធីប្រកបដោយសមធម៌និងនិរន្តភាពដូចដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងគោលបំណងខាងលើនេះ។

សសកសរអភារកិច្ច

ពង្រឹងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់សហករណ៍កសិករលើការដឹកជញ្ជូននិងរដ្ឋបាល

ពង្រឹងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់សមាជិកសហករណ៍កសិករក្នុងខេត្តសៀមរាប

សហភាពសហករណ៍កសិកម្មគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលយន្តការនិងជាវេទិកាសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរវាងសហករណ៍កសិករទាំងអស់នៅខេត្តសៀមរាប

សសកសរអគឺជាវេទិកាមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហករណ៍កសិករទាំងអស់នៅខេត្តសៀមរាបជាមួយនាយកដ្ឋានកសិកម្មនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មនិងអាជ្ញាធរខេត្តពាក់ព័ន្ធ។

សហភាពយន្តការសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មដើម្បីជួយសម្រួលដល់ស្តង់ដារគុណភាពនិងតម្លៃផលិតផលកសិកម្ម

សហភាពសហប្រតិបត្ដិការកសិកម្មដើម្បីភ្ជាប់វិស័យឯកជន, អ្នកផ្គត់ផ្គង់, អ្នកវិនិយោគ, ម្ចាស់បំណុល (ធនាគារ) ជាមួយសហករណ៍នៅខេត្តសៀមរាប។

សហភាពយន្តការសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មដើម្បីផ្តល់និងចែករំលែកព័ត៌មានទីផ្សារនៃផលិតផលកសិកម្មដល់សហករណ៍កសិករទាំងអស់នៅខេត្តសៀមរាប

សហភាពសហករណ៍កសិកម្មគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលមួយដែលស្វែងរកធនធានដើម្បីទ្រទ្រង់សមាជិកសហករណ៍កសិករដែលមិនដំណើរការដើម្បីទទួលបានមុខងាររបស់ខ្លួន។

សហភាពសហករណ៍កសិកម្មកំពុងសម្របសម្រួលក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងធនធានដល់សហករណ៍កសិករនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីរៀបចំផែនការអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

សហភាពសហករណ៍កសិកម្មកំពុងសម្របសម្រួលក្នុងការផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់និងបច្ចេកទេសដើម្បីជួយសមាជិកសហករណ៍កសិករអនុវត្តផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

សហភាពសហករណ៍កសិកម្មគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននិងផ្តល់ព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដល់សមាជិកសហករណ៍

សសកសរអ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានជ្រើសរើសពីសមាជិកសហករណ៍កសិកម្មនិងការិយាល័យកសិកម្ម។ សារ៉ាក់មានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានដូចតទៅ:

Mrs. Korng Soklay

Mrs. Korng Soklay

Chea Smon AC Leader

Mr. Seng Saroeun

Mr. Seng Saroeun

Mean Chey AC Board Member

Mr. Am Doeur

Mr. Am Doeur

Preah Dak AC Control Member

Mr. Blok Beum

Mr. Blok Beum

Samrong Yea AC Deputy Leader

Bun Kim La

Bun Kim La

Ta Tok AC Board Member

Korng Bunthoeun

Korng Bunthoeun

Keo Poar AC Control Member

Mr. Yab Vannak

Mr. Yab Vannak

Tbeng Lech AC Controle Chair

Nay Nga

Nay Nga

Keo Poar AC Board Member

Klok Pen

Klok Pen

Tropang Thom AC Control Member

សមាជិក

សហករណ៍កសិកម្មខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបើកចំហរដល់គ្រប់ក្រុមកសិករទាំងអស់នៅខេត្តសៀមរាបដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការជាមួយមន្ទីរខេត្តសៀមរាបដែលមានបំណងចូលរួមសម្ព័ន្ធភាពកសិករនៅខេត្តសៀមរាប។ សហករណ៍កសិករទាំងអស់ដែលជាសមាជិកនៃសហករណ៍សហករណ៍ខេត្តសៀមរាបត្រូវឋិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សហភាពសហករណ៍កសិកម្មសៀមរាបនិងច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា។

សមាជិកបច្ចុប្បន្នរបស់យើង

សម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាបបើកចំហឱ្យមានសមាជិកភាពថ្មីដោយផ្អែកលើសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករនៃគណៈកម្មាធិការខេត្តសៀមរាប។

មាត្រាទី 12: ថ្លៃចូលជាសមាជិក

ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការដំបូងនៃសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាបវាត្រូវបានសម្រេចថាដោយមានការព្រមព្រៀងពីសមាជិកសហករណ៍នីមួយៗថ្លៃសមាជិកភាពម្តងនឹងត្រូវបង់ជូនសហករណ៍កសិករខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ទឹកប្រាក់ 200.000 រៀល សម្រាប់កសិករម្នាក់ៗ។ បន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃសមាជិកភាពសមាជិកសហករណ៍ត្រូវបានចូលរួមក្នុងការសំរេចចិត្តនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាបដោយស្មើភាព។

មាត្រាទី 13: ដំណើរការសមាជិកភាព

សហករណ៍កសិករដែលចង់បានជាសមាជិកសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវតែមានការចូលរួមពីកសិកររបស់ខ្លួនតាមរយៈសន្និសីទទូទៅរបស់ខ្លួន។ សហករណ៍កសិករដែលចង់បានជាសមាជិកសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាបត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំសមាជិកភាពជាផ្លូវការស្របជាមួយនឹងរបាយការណ៍សន្និសីទទូទៅឬនាទី។ សហករណ៍កសិករដែលចង់បានជាសមាជិកសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាបត្រូវតែបង់ថ្លៃសមាជិកភាពរបស់ខ្លួន។

មាត្រាទី 14: លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសមាជិកភាព

សហករណ៍កសិករដែលចង់បានជាសមាជិកសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាបត្រូវតែមានការចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនិងទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់ពីមន្ទីរខេត្តសៀមរាប។

មាត្រា 15: ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

នៅដំណាក់កាលដំបូងសកម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាបត្រូវបានអនុវត្តដោយគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានប្រគល់សិទ្ធិឱ្យដោយសហករណ៍សមាជិករបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោត។ សកម្មភាពត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈទម្រង់នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងក្នុងទម្រង់នៃប្រាក់ឈ្នួល (ឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងឬពីសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាប) ។ ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងអង្គការសហករណ៍កសិករខេត្តសៀមរាបអាចជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលបំរើការងារនៅសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាបជាការចាំបាច់តាមរយៈដំណើរការយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងកិច្ចសន្យាការងារស្របតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា។

មាត្រា 16: លក្ខន្តិកៈច្បាប់និងបទបញ្ជា

សមាជិកនិងមន្រ្តីទាំងអស់នៃសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាបត្រូវអនុវត្តនិងអនុលោមតាមលក្ខន្តិកៈនិងបទប្បញ្ញត្តិនៃសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាប។ សមាជិកមិនត្រូវប្រើឈ្មោះសម្ព័ន្ធសហករណ៍កសិករខេត្តសៀមរាបដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬបុគ្គលលើកលែងតែផលប្រយោជន៍រួម។

មាត្រា 17

ក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសមាជិកណាមួយសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាបនឹងកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលដើម្បីសំរេចលើបទល្មើសរំលោភលើសមាជិកឬការបណ្តេញសមាជិកពីសម្ព័ន្ធសហជីពកសិករខេត្តសៀមរាប។