សមាជិក

សមាជិកនៃសហករណ៍កសិកម្មសៀមរាបអង្គរគឺជាសហករណ៍កសិកម្មទាំងនោះដែលស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាបដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ឬមិនទាន់ចុះឈ្មោះ។ សសកសរអ នឹងធ្វើការសំរបសំរួលនិងបន្ថែមសមាជិកថ្មីដោយជួយសហករណ៏កសិកម្មថ្មីដើម្បីទទួលបានការចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប។ ដូច្នេះចំនួនសមាជិកអាចកើនឡើងបន្តិចម្តង ៗ ។

ចំនួនឈ្មោះសហករណ៍ឃុំស្រុកសមាជិកសរុបដើមទុនសមធម៌ម្ចាស់ទំនាក់ទំនង
1Roluos Mean Chey Sa Trey Resmey AngkorChea SmonPrasat Bakong092 653 716
2Samrong Yea Mean CheySamrong YeaPouk097 561 1118
3Tbeng Lech Chok CheyTbeng LechBanteay Srey012 461 064
4Keo Poar Samaki Chamroeun PhallKeo PoarPouk092 219 864
5Preah Dak ACPreah Dak Banteay Srey097 666 5060
6Beung Chom Senchey Ta-Ey AphivatPoukPouk077 279 351
7Kchas Samaki AphivatKchasSotr Nikum095 616 224
8Chamros Bakong AngkorTropang ThomPrasat Bakong092 698 103
9Puok Kasikor Samki RerngPoukPouk092 190 496
10
11

*សហករណ៍ទាំងអស់របស់ សសកសរអ ត្រូវបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់

ខណ្ឌសហករណ៍នៅសៀមរាប

ចុចលើម្ជុលដើម្បីមើលឈ្មោះសហករណ៍។