របាយកាណ៍

របាយការណ៍ទូទៅ

 
ចំនួនឈ្មោះអ្នកនិពន្ធលំអិត (KH)លំអិត (EN)
1សិក្ខាសាលាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់អំពីភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពីការជំរុញ AC នៅកម្ពុជាDACP
2របាយការណ៍ស្ទង់មតិតម្លៃនៃផលិតផលកសិកម្មនិងការបញ្ចូលរវាងព្រំដែនវៀតណាមនិងកម្ពុជាDACP
3របាយការណ៍ ACDACP
4ទិន្នន័យរបស់ AC នៅតាមខេត្តនៅឆ្នាំ 2016DACP

របាយការណ៍ក្នុងសហករណ៍

 
ចំនួនឈ្មោះឃុំស្រុកលំអិត (KH)លំអិត (EN)
1Chea Smon ACChea SmonPrasat Bakong
2Samrong Yea Mean CheySamrong YeaPouk
3Tbeng Lech Chok CheyTbeng LechBanteay Srey
4Keo Poar Samaki Chamroeun PhallKeo PoarPouk
5Preah Dak ACPreah Dak Banteay Srey
6Beung Chom Senchey Ta-Ey AphivatPoukPouk
7Kchas Samaki AphivatKchasSotr Nikum
8Ta Trav Phumbei Strey SamakiKantrangPrasat Bakong
9Chamros Bakong AngkorTropang ThomPrasat Bakong
10Kampong Plok CheunleunKampong Plok Prasat Bakong
 

ប្រភព:នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់សហករណ៍កសិកម្ម (DACP)