សមាគមសហករណ៍កម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយអំពីសារប្រយោជន៌នៃការសន្សំប្រាក់ដល់ក្មេងៗសិក្សានុសិស្សក្នុងឃុំព្រៃមូល និងឃុំគោក បណ្ទាយ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពងឆ្នាំង និង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។ គោលបំណងនៃ ការផ្សព្វផ្សាយ គឺដើម្បីអោយសិក្សានុសិស្ស

ចេះប្រើប្រាស់ថវិការអោយត្រូវនឹងគោលបំណងអនាគត ដូចជាបន្តការ សិក្សាដល់ វិទ្យាល័យ និងមហាវិទ្យាល័យ។ ក្រោយការផ្សព្វផ្សាយនេះ មានសិស្សានុសិស្សចំនួនជាង ៦០០នាក់បាន ដាក់ប្រាក់សន្សំក្នុងសហជីពឥណទានទាំង ៣ នេះ។