បច្ចេកទេស

ច្បាប់

 
ចំនួនឈ្មោះអ្នកនិពន្ធលំអិត (KH)លំអិត (EN)
1ច្បាប់ស្តីពីសហករណ៍កសិកម្មក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
2ប្រាជ្ញស្តីពីលក្ខន្តិកៈគំរូនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហករណ៍កសិកម្មក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
3ប្រាក្រសាលើលក្ខន្តិកៈគំរូនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់សហករណ៍សហករណ៍ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
4ប្រាជ្ញស្តីអំពីលក្ខន្តិកៈគំរូនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគំរូនៃសម្ព័ន្ធសហករណ៍កសិកម្មកម្ពុជាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
5ប្រកាសស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការ DACPក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
6អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់សហករណ៍កសិកម្មក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរដ្ឋាភិបាល