ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ 27C, ផ្លូវខេមៃ,
ភូមិត្រពាំងសេស, សង្កាត់គោកចក,
ខេត្តសៀមរាប, ប្រទេសកម្ពុជា។

អ៊ីម៉ែល

លេខទូរស័ព្ទ

០១០ ៦០ ៤៤ ៨០

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ទាក់ទងព័តមានបនែ្ថម សូួមមេត្តាទំនាក់ទំនងនូវខាងក្រោម៖

គំនិតនៃសហករណ៍កសិកម្ម

គោលការណ៍សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រាំពីរ